z.zz..zzz 发表于 2010-8-2 13:05

家有乐器,小提琴(儿童琴也有一把),古筝。

家有乐器,小提琴(儿童琴也有一把),古筝。有人需要,请和我联系!
0176-45185288

rufeng154154 发表于 2010-8-5 20:25

我想要古筝。你在哪儿?

z.zz..zzz 发表于 2010-8-19 10:41

frankfurt

z.zz..zzz 发表于 2010-8-22 22:29

{:5_377:}

terryltm 发表于 2010-10-19 21:35

古筝还在么?怎么卖?

z.zz..zzz 发表于 2011-3-21 10:13

{:2_231:}

小阿米 发表于 2011-6-12 01:33

古筝还在么?多少钱?请短我
页: [1]
查看完整版本: 家有乐器,小提琴(儿童琴也有一把),古筝。